Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou BRADOP nábytek, s.r.o. s místem podnikání  Žihla 995, 739 91 Jablunkov, IČ: 28573048  (dále jen prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky (dále jen kupujícími, objednateli).
 

I.    Uzavření smlouvy a obsah smlouvy (objednávky)

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s těmito podmínkami souhlasí.
Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a tyto platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží kupujícím.
Na tyto všeobecné obchodní podmínky prodávající kupujícího upozorní.
Pro vznik smlouvy je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednatelovy objednávky prodávajícímu.
Změny nebo doplňky smlouvy vyžadují pod sankcí neplatnosti písemnou formu a přísliby zástupců vyžadují písemné potvrzení dodavatele, jinak dodavatele nezavazují.
Veškeré nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné.
Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem kupní smlouvy oběma stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

II.    Ceny

Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní smlouva nenabude platnosti.
Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele a zahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady. K cenám se připočítává DPH v zákonné výši.
Účtování pohledávek probíhá v pořadí, které je v souladu s uskutečněnými dodávkami.
Požadované balení (nebo balení považované kupujícím za nutné) musí dodat kupující, nebo je účtováno prodávajícím za cenu vlastních nákladů a přiměřeného zisku. U případného vyúčtování poplatků za použití je třeba balení (bedny) poslat zpět v dobrém stavu do čtyř týdnů bez nároku na úhradu nákladů včetně dopravného. Náklady na obaly a náklady balení jsou k tíži kupujícího. Použité obaly a fixační materiály se nevracejí.
Pro dodávky do zahraničí jsou nutné zvláštní dohody a kupující není oprávněn bez dohody s prodávajícím vyvážet zboží, jež je předmětem kupní smlouvy ani samostatně, ani ve spojení s jinými výrobky, a to ani prostřednictvím třetích osob. Splnění této povinnosti ze strany odběratelů kupujícího je kupující povinen ve vztahu k nim smluvně zabezpečovat. Škodu vzniklou porušením povinností podle tohoto článku je kupující povinen dodavateli uhradit v plném rozsahu.

III.    Přechod nebezpečí

Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí v okamžiku, kdy je dána kupujícímu k dispozici.
Kupující je povinen při převzetí si zboží zkontrolovat, zda je kompletní a nepoškozeno.
Zpozdí-li se převzetí zboží z jakéhokoliv důvodu, přechází na kupujícího nebezpečí poškození nebo ztráty předmětu kupní smlouvy v okamžiku odeslání oznámení objednateli o připravenosti zboží k odběru.

IV.    Dodávka

Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího a platí jen přibližně. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy. Na požádání kupujícího potvrdí prodávající připravenost dodávky k odběru. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího.
Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna kvůli nepředvídaným událostem, zejm. nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením nebo zpožděním či výpadku subdodávek. Trvají-li překážky déle než jeden měsíc, nebo dojde-li k zastavení provozu v podniku dodavatele nebo jeho subdodavatelů, nebo k dlouhodobějším výjimečným událostem, které jsou mimo vůli dodavatele, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, prodlužují přiměřeně sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na eventuální cenovou úpravu. Prodávající je v takovém případě zbaven odpovědnosti za vady, k nimž došlo v důsledku nestandardního technologického postupu v zájmu zajištění zákazníkových požadavků.
Dostane-li se dodavatel do prodlení s dodávkou, delšího než jeden měsíc, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jen po marném uplynutí jím stanovené dodatečné jednoměsíční lhůty.
Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.
Je-li stanovena lhůta k odběru, není prodávající zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí; zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.
Objednatel není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s nesplněním orientační dodací lhůty prodávajícím.

V.    Záruka a ručení

Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě, jinak podle příslušné technické normy, resp. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu zboží. Strany mohou sjednat v kupní smlouvě odchylky od běžné jakosti s omezenou i neomezenou platností a odchylku od standardní jakosti promítnout do cenového ujednání.
Reklamace množství nebo zjevných jakostních vad zboží lze uplatnit nejpozději do osmi dnů po přijetí dodávky. Reklamace se považuje za včasnou, je-li v poslední den lhůty odeslána.
Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky kvality zboží (k nimž patří také nedostatek v záruční listině uvedených zaručených vlastností) do 24 měsíců od přechodu nebezpečí, provede prodávající podle své volby opravu nebo náhradní dodávku.

VI.    Právo dodavatele na odstoupení

Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. Obdrží-li dodavatel po uzavření smlouvy informace, z nichž vyplývá, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem nebo jistotu, a nebo (pokud je dohodnut jiný způsob platby než platba v hotovosti) požadovat platbu v hotovosti, nebo odstoupit od smlouvy či plnění své povinnosti odmítnout a požadovat náhradu škody z nesplnění.
Totéž platí, objeví-li se skutečnosti, které připouštějí pochybnosti o solventnosti objednatele, jako např. zvlášť závažné zhoršení jeho majetkových poměrů, zastavení plateb, konkursní nebo vyrovnávací řízení, vstup firmy do likvidace, nepříznivé změny vlastnických a účastnických poměrů atd.
Prodávající může dále využít práva podle odst. 1 tohoto čl., jestliže objednatel zřídí zástavní právo k zásobám, pohledávkám, nebo ke koupenému zboží, nebo je poskytne jako jistotu pro jiného věřitele, nebo ani přes upomínky neplatí splatné faktury.

VII.    Výhrada vlastnictví

Až do splnění všech nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží.
Eventuální přepracování nebo zpracování zboží provádí objednatel pro dodavatele, aniž z toho pro dodavatele vyplývají nějaké závazky, než toto zboží odebrat a zaplatit sjednanou cenu.
Je-li dodané zboží smíšeno nebo spojeno s jinými předměty, postupuje kupující ke dni uzavření smlouvy o dodávce své právo na vydání, vlastnické resp. spoluvlastnické právo k smíšenému předmětu nebo k novému předmětu na prodávajícího a řádnou obchodní péčí pro něj smíšený nebo nový předmět uschovává.
Objednatel smí zboží pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží (zejména k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není objednatel oprávněn.
Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je objednatel povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, nebo z jiného právního důvodu, postupuje předem dodavateli k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Objednatel je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat. Jsou-li pohledávky dodavatele splatné, je objednatel povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést dodavateli. Objednatel musí dodavateli sdělit ihned zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí objednatel.
Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy zaniká právo objednatele zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené pohledávky postoupené dodavatelem. Dodavatel je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice. Učiní-li tak dodavatel, má to účinky odstoupení od smlouvy, jen když to dodavatel jasně a výslovně prohlásí.
Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí hradí objednatel, který je dále v tomto případě povinen na požádání dodavatele oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.
Dodavatel je oprávněn připsat si ve svůj prospěch zboží vzaté zpět na základě výhrady vlastnictví a místo účetní hodnoty může vyúčtovat cenu platnou v den vrácení, nebo cenu, které by mohl dosáhnout při zamýšleném použití či prodeji, přičemž náklady prodeje jdou v každém případě k tíži objednatele.
Prodává-li kupující zboží prodávajícího třetí straně je povinen zajistit dodržování prodejní ceny uvedené v XML feedu (tag <PRICE_VAT_40></PRICE_VAT_40>) pro internetové srovnávače (portály typu Heureka.cz, Zboží.cz apod). Po případ porušení tohoto ustanovení bude kupující vyřazen z databáze odběratelů a vystavuje se riziku, že prodávající mu nebude další zboží prodávat.

VIII.    Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody.
Kupující může od prodávajícího požadovat vyjádření, zda od smlouvy odstoupí, nebo zda bude plnit v přiměřené náhradní dodací lhůtě. Pokud se dodavatel bezodkladně nevyjádří, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

IX.    Platební podmínky

Není-li placeno zálohově nebo v hotovosti, je dodavatel povinen vystavit fakturu neprodleně pro splnění dodávky, event. po odeslání oznámení prodlevšímu objednateli o uskladnění zboží u dodavatele. Faktura bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo,
- název a sídlo firmy oprávněné a povinné a jejich adresy,
- číslo objednávky (kupní smlouvy) a číslo dodacího listu,
- předmět dodávky a den jejího splnění
- úplné označení banky a účtu, na který má být placeno,
- cena za jednotku množství a další cenové náležitosti,
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
- celkovou fakturovanou částku a daňovou doložku.
Objednatel není oprávněn vrátit fakturu pro závady v jejím obsahu nebo formě, ale je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění takové závady informovat o ní dodavatele, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury. Není-li dohodnuto jinak, lhůta splatnosti se prodlužuje o dobu, uplynuvší od doručení výzvy k odstranění závady ve faktuře dodavateli do doručení opravy faktury objednateli. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení straně povinné platit.
Platby provedené před splněním dodávky jsou dílčími platbami na úhradu celkové kupní ceny.
Kupující není oprávněn zadržovat platby. Zápočet je přípustný pouze s pravomocně stanovenou nebo nespornou pohledávkou. Dodavatel je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči takovým pohledávkám objednatele, které má objednatel proti společnostem, s nimiž je dodavatel přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen.
Objednatel není povinen zaplatit část kupní ceny týkající se zboží, jež je předmětem reklamace objednatele. Tato část kupní ceny bude vypořádána až po ukončení reklamačního řízení, podle jeho výsledku. Objednatel není v prodlení se zaplacením ceny v případě, že jeho reklamace bude neúspěšná.
Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
Prodávající má za podmínek uvedených předchozím článku též právo zrušit existující smlouvy po předchozím upozornění a po poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty k zaplacení. To neplatí, jestliže objednatel poskytne dostatečné zajištění. Odstoupí-li prodávající od smlouvy pro nezaplacení splatné pohledávky kupujícím, je kupující povinen nahradit mu všechny v souvislosti s tím vzniklé škody a náklady.
U plateb neprovedených včas může dodavatel bez dotčení jiných mu náležejících práv požadovat náhradu škody vzniklé prodlením v plné výši, nejméně však ve výši Kč 1 000,--. Navíc je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení v zákonné výši. Bezhotovostní platba se považuje za provedenou dnem, kdy je připsána na účet prodávajícího. Kupní cena za zboží na částku nepřevyšující Kč 3 000,-- je splatná při převzetí zboží v hotovosti, příp. na dobírku před odebráním zboží.

X.    Závěrečná ustanovení

Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je sídlo prodávajícího. Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy je třeba vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla prodávajícího. Prodávající je také oprávněn vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla kupujícího.
Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.
Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.