SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PODLE GDPR)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PODLE GDPR)

 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a dalšími obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto společnosti  BRADOP nábytek, s.r.o. se sídlem Žihla 995, 739 91 Jablunkov, IČO: 28573048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32607, emailový kontakt: info@bradop.cz (dále jen „Správce”), uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány (rozsah zpracování):
-          jméno a příjmení
-          poštovní adresa,
-          emailová adresa,
-          telefonní číslo,
-          dodací adresa,
-          IČ právnické osoby/ fyzické osoby – podnikatele
-          daňové identifikační číslo klienta
-          popř. další údaje získávané od klienta
 
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Sběr informací správcem za účelem uzavření a realizace kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, zasílání obchodních nabídek Správce, k marketingovým účelům a provozu informačního systému e-shopu. Kupující dále souhlasí, zvolil-li si tuto možnost, se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, jakož i s tzv. profilováním pro účely zasílání obchodních sdělení.
 
3. Doba zpracování osobních údajů :
Zpracovatel je oprávněn uchovávat a archivovat veškeré osobní informace po dobu nezbytně nutnou k naplnění a realizaci kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, pro vymáhání práv z kupní či jiné uzavírané smlouvy správce se zákazníkem, jakož i údajů, které Správce je povinen uchovávat a archivovat na základě obecně platných předpisů, a to zejména pro účely daňové či obdobné, vyplývající z obecné platných předpisů České republiky. 
 
Veškeré údaje pro zasílání obchodních nabídek Správce a marketingové účely budou Správcem zpracovány po dobu maximálně pěti let nebo do odvolání souhlasu subjektu údajů.
4. Odvolání souhlasu
S výše uvedeným zpracováním pro marketingové účely udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to buď písemným odvoláním zaslaným na adresu sídla Správce, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Správce.
 
5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám (zpracovatelům):
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pouze a výlučně však jen v rozsahu nutném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tímto zpracovatelem jsou pro Správce tyto osoby:
 
Poskytovatel sotfwaru: EVici webdesign s.r.o.
Poskytovatel skladového a účetního softwaru:  Breaker Software
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.


6. Poučení
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a čl. 13 nařízení Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR):
-          máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět,
-          máte právo požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
Formulář žádostí  ZDE 
-          máte právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-          máte právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, nebo jejich                 zpracování omezit,
-          máte právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
-     máte právo vznést námitku proti zpracování
-          máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
-          Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, tudíž se tento souhlas nevztahuje na transfer údajů do zahraničí,
-          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a zcela svobodně.
 
Domnívá-li se zákazník, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem či nařízení GDPR, má právo požadovat vysvětlení nebo odstranění závadného stavu, jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
7. Uchovávání informací správcem 
Veškeré osobní informace zákazníka jsou po uzavření smlouvy se Správcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné jen prodávajícímu, popřípadě pověřeným zpracovatel dle bodu 5. tohoto souhlasu. Informace jsou zabezpečeny proti zneužití třetími osobami šifrováním, hesly a dalšími autorizačními údaji, jakož i branou firewall pro zneužití formou dálkového přístupu.